Regulamin

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość; w przypadku państwa innego niż Polska – państwo.
 2. Sprzedający-siedziba firmy:
  • Sagatia Artur Sagatyński
  • Stanisławowo 68, 05-180 Pomiechówek
  • NIP: 531-123-4375, REGON: 012941064
 3. Dane kontaktowe, adres do korespondencji, reklamacji, adres sklepu stacjonarnego:
  Sagatia Artur Sagatyński
  ul. Zakroczymska 28A
  05-100 Nowy Dwór Maz.
  e-mail: sklep@sagatia.pl
 4. Cennik dostaw – tabela znajdująca się w zakładce sklepu Płatności | Wysyłka zawierająca zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw (§1 p.3)
 6. Dowód zakupu – faktura VAT, lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 13. Pełnomocnik kupującego – osoba, którą wskaże Kupujący w formie pisemnej (e-mail), lub telefonicznie, która będzie odbierała w biurze siedziby Firmy Sagatia rzeczy będące przedmiotem zamówienia. Pełnomocnik kupującego jest zobowiązany do przekazania Sprzedającemu numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Kupującego
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub Pełnomocnik kupującego obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem Płatności| Wysyłka
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 20. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sagatia.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 23. Konta bankowe:
  • 93 1140 2004 0000 3602 4018 7758 – waluta PLN
  • 30 2490 0005 0000 4530 5266 4819
  • PL 27 1140 2004 0000 3212 0308 4571 – waluta EUR  kod BIC/SWIFT BRE Banku: BREXPLPWMBK
 24. Waluta – dostępna w sklepie forma waluty PLN i EURO, którą wybiera Kupujący. Domyślnie wyświetlana jest waluta PLN. Kurs waluty EURO jest ustalany umownie przez Sprzedającego w odniesieniu do zbliżonych kursów walut mBanku.
 25. Termin realizacji zamówienia – czas od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego do przekazania produktów z zamówienia do pośrednika dokonującego dostawy lub momentu odebrania rzeczy przez Kupującego, bądź jego Pełnomocnika kupującego w siedzibie Firmy Sagatia
 26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 27. Wada producenta – wada ukryta, bądź niezauważona podczas realizacji zamówienia, mająca istotny wpływ na wygląd i użyteczność produktu.
 28. Niezgodność produktu z zamówieniem – przekazanie klientowi produktu, który nie był przedmiotem umowy sprzedaży na odległość z uwzględnieniem rodzaju i cech produktu
 29. Cecha produktu – oznaczenie kodu koloru o ile produkt ma taki przypisany w karcie produktu sklepu https://sagatia.pl/
 30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Europy.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi oraz dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w dwóch walutach (PLN i EURO) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%). Waluta EURO jest ustalana zgodnie z §1 p.25. Kupujący ma możliwość wyboru waluty podczas składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. dla zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej https://sagatia.pl/ potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenia przyjęcia zamówienia
  2. dla zamówień złożonych telefonicznie potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na podany adres e-mail lub, jeżeli Kupujący takiego nie posiada, lub nie podał za pośrednictwem informacji sms: potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku adresu e-mail, lub numeru tel. komórkowego dla wiadomości tekstowej sms, kopia złożenia zamówienia w formie głosowej jest dostępna u Sprzedającego.
  3. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy, wydrukowanych: dowodu zakupu, oraz informacji o prawie odstąpienia od umowy, a także adresu udostępnienia w sieci internet niniejszego regulaminu i wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://sagatia.pl/, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 10. Klient dokonujący zakupu większej ilość produktów na Fakturę VAT, która to ilość jest kwestią umowną, może ubiegać się u Sprzedającego statusu klienta hurtowego uprawniającego do zakupu w niższych cenach. Sprzedający nie ma jednak obowiązku wyrazić zgody na każdy taki wniosek.
 11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać:
  1. za pośrednictwem programu sklepu internetowego https://sagatia.pl/ 24 godziny na dobę
  2. telefonicznie wyłącznie na numer: 515 254 523 w dni powszednie w godzinach 10:00 – 17:00
 2. Zamówienia przyjmowane drogą telefoniczną są rejestrowane:
  1. głosowo na nośniku zewnętrznym, na co Kupujący musi wyrazić zgodę
  2. pisemnie poprzez dodanie zamówienia do bazy sklepu internetowego
 3. Złożenie zamówienia jest uwarunkowane akceptacją niniejszego regulaminu
 4. Podczas złożenia zamówienia drogą telefoniczną Kupujący w trakcie rozmowy otrzymuje informację o możliwości odstąpienia od zakupu i jest informowany o konieczności akceptacji niniejszego regulaminu.
 5. W celu złożenia zamówienia przez sklep internetowy Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie”.
 6. W celu złożenia zamówienia drogą telefoniczną Kupujący musi co najmniej w sposób jednoznaczny określić:
  1. produkt lub produkty z bazy sklepu internetowego
  2. wybrać rodzaj dostawy
  3. wybrać rodzaj płatności
  4. wybrać miejsce wydania rzeczy
  5. podać adres e-mail, lub numer telefonu komórkowego w celu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia
 7. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego niezwłocznie, w terminie najpóźniej do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
 9. Realizacja zamówienia Klienta jest uzależniona od dokonania całości wpłaty, jej części , lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze)
 10. Anulacja zamówienia jest możliwa:
  1. przez Sprzedającego, jeżeli nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu braku dostępności produktów w magazynie.
  2. przez Sprzedającego, jeżeli zamówienie budzi zastrzeżenia o poprawności jego złożenia.
  3. Przez Sprzedającego, jeżeli w historii zamówień pozostają niedokończone transakcje zapłaty na rzecz firmy Sagatia.
  4. przez Kupującego poprzez powiadomienie Sprzedającego o rezygnacji z zakupu, ale jedynie w przypadku, gdy nie zostało ono jeszcze zrealizowane. Powiadomienia może być zrealizowane drogą e-mail, wiadomością sms, lub telefonicznie. Podczas składania rezygnacji z zamówienia drogą e-mail, lub wiadomością sms sprzedający jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie informacji wiadomością zwrotną. Jeżeli takiego potwierdzenia nie ma oznacza to, że wiadomość e-mal, lub sms nie została odczytana na czas i rezygnacja z zamówienia jest uznawana za niezłożoną. Rezygnacja z zamówienia złożona drogą telefoniczną z zachowaniem możliwości terminu jej złożenia, jest przyjmowana automatycznie.
 11. Sprzedający ma prawo zmodyfikować zamówienie, jeżeli nie jest w stanie zagwarantować dostępności wszystkich zamówionych produktów. Jest zobowiązany skontaktować się z kupującym w celu ustalenia produktów zamiennych, lub usunięcia brakujących pozycji produktów
 12. Wysłanie przedmiotu umowy następuje do 2 dni roboczych, lub dłużej, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego zaistnieje taka konieczność, a Sprzedający poinformuje Kupującego o opóźnieniu dostawy, lub w późniejszym terminie wskazanym przez Kupującego w uwagach do zamówienia. Zapis ten nie obowiązuje w okresie, gdy Sprzedający obwieści w aktualnościach sklepu czas Urlopu.
 13. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6c.
 14. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na odbiór osobisty w siedzibie Firmy Sagatia termin realizacji zamówienia wydłuża się do czasu odbioru rzeczy przez Kupującego, lub Pełnomocnika kupującego
 15. Sprzedający poinformuje Kupującego o dacie nadania przesyłki analogicznie do procesu przyjęcia zamówienia §2 p.6
 16. Kupujący, świadomie wybierający wysyłkę za pobraniem (płatną przy odbiorze) ma obowiązek odbioru i zapłaty za przesyłkę. Jeżeli przesyłka nie zostanie przekazana przez doręczyciela w terminie do 3 dni roboczych od daty nadania Kupujący ma obowiązek upewnić się u dostawcy, lub Sprzedającego, na jakim etapie jest stan realizacji doręczenia.
 17. W przypadku nie podjęcia przez Kupującego przesyłki wysłanej za pobraniem i jej zwrotu z przyczyny odmowy odbioru, lub nie podjęcia przesyłki w terminie określonym przez dostawcę, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami nadania przesyłki, oraz jej powrotu zgodnie z cennikiem dostępnym w zakładce Płatności | Wysyłka
 18. . Sprzedający wystawi Kupującemu Fakturę VAT z pieczęcią windykacyjną z wezwaniem do zapłaty i terminem 7 dni od daty doręczenia, oraz przekaże ją w formie elektronicznej, lub pisemnie w wersji papierowej drogą korespondencji pocztowej, jeżeli Kupujący nie podał adresu e-mail. Do wysyłki dokumentu drogą korespondencji pisemnej w wersji papierowej doliczone zostaną koszty w wysokości zgodnej z cennikiem Płatności | Wysyłka. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie zostanie wysłane wezwanie do zapłaty z kolejnym doliczonym kosztem zgodnym z cennikiem na stronie Płatności | Wysyłka. W przypadku nie dotrzymania kolejnego terminu płatności należność zostanie przekazana do windykacji i obciążona kosztami podanymi w cenniku na stronie Płatności | Wysyłka.
 19. Sprzedający będzie anulował kolejne zamówienia złożone od Kupującego do czasu uregulowania wszelkich należności.

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Klientowi dokonującemu zakupu dla celów związanych z działalnością gospodarczą (zakup na FV) również przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Procedura zwrotu produktu przez Klienta jest analogiczna do procedury zwrotu produktu przez Konsumenta z wyjątkiem zwrotu kosztów związanych z dostarczeniem produktu. Klient nie otrzyma zwrotu kosztów wysyłki. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zwracany produkt musi być nowy, w oryginalnym opakowaniu, z załączonymi i nieuszkodzonymi metkami, bez żadnych śladów użytkowania, w tym wolny od zapachów obcych (perfumy, nikotyna itp.). Produkt musi być w stanie niezmienionym, identycznym jak otrzymał go Kupujący.
 4. W przypadku zwrotu produktu nie spełniającego wymogów §4 p.3 Sprzedający akceptując zwrot ma prawo do pomniejszenia wartości zwracanego przedmiotu według cennika z zakładki Płatności i Wysyłka w dziale Koszty dodatkowe
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący ma obowiązek złożyć pisemnie na formularzu jaki był wysłany w przesyłce razem z Przedmiotem zamówienia i odesłać razem ze zwracanymi rzeczami
 6. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Jeżeli dowodem zakupu transakcji był paragon, to razem z odsyłaną rzeczą należy go odesłać. Jeżeli paragon został zagubiony należy o tym poinformować Sprzedającego w formularzu odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient życzy sobie kopię odesłanego dowodu zakupu transakcji zostanie od wysłany wyłącznie w formie FV na wskazany przez Kupującego adres email.
 9. Jeżeli dowodem zakupu była faktura VAT Kupujący poinformuje o tym Sprzedającego podając nr dokumentu i nie odsyła go z produktem. Do faktury VAT zostanie wystawiona faktura VAT korekta, która zostanie przekazana w formie papierowej, lub elektronicznej zgodnie z życzeniem Kupującego.
 10. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. W przypadku wysyłek krajowych, o ile koszt wysyłki nie był równy 0 zł najtańszą i zastosowaną do zwrotu formą kosztu wysyłki jest wysyłka Pocztex 48 Odbiór w Punkcie.
 12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, który dokonał zakupu na potrzeby działalności gospodarczej (na fakturę VAT), zwróci Klientowi wartość zwracanych rzeczy bez uwzględnienia kosztów przesyłki zgodnie z zapisem § 4 p.2
 13. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przelewem na konto, e-płatnością, lub przekazem pocztowym. Rozliczenie przekazem pocztowym jest obciążone dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
 14. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i stwierdzenia, że odesłany produkt spełnia kryteria przyjęcia zwrotu zgodnie z § 4 p.3.

§ 5 Wymiana produktu

 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany produktu na inny w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania produktu, gdzie datą graniczną jest czas dostarczenia produktu do Sprzedającego.
 2. Aby wymienić produkt Kupujący odsyła go na własny koszt i ryzyko na adres korespondencyjny siedziby firmy
 3. Kupujący ponosi także koszty wysyłki wymienionego produktu zgodnie z cennikiem sklepu w zakładce Płatności | Wysyłka
 4. Jeżeli produkt ma zostać wymieniony na inny do produktu musi być dołączony wniosek wymiany produktu w formie papierowej, lub elektronicznej (skan, zdjęcie).
 5. Zwracany produkt musi być nowy, w oryginalnym opakowaniu, z załączonymi i nieuszkodzonymi metkami, bez żadnych śladów użytkowania, w tym wolny od zapachów obcych (perfumy, nikotyna itp.). Produkt musi być w stanie niezmienionym, identycznym jak otrzymał go Kupujący.
 6. W przypadku zwrotu produktu nie spełniającego wymogów §5 p.4 Sprzedający akceptując produkt do wymiany ma prawo do pomniejszenia wartości odesłanego przedmiotu według cennika z zakładki Płatności i Wysyłka w dziale Koszty dodatkowe
 7. Jeżeli dowodem zakupu transakcji był paragon, to razem z odsyłaną rzeczą należy go odesłać. Jeżeli paragon został zagubiony należy o tym poinformować w formularzu wymiany produktu. Jeżeli Klient życzy sobie kopię odesłanego dowodu zakupu transakcji zostanie od wysłany wyłącznie w formie FV na wskazany przez Kupującego adres email.
 8. Jeżeli dowodem zakupu była faktura VAT Kupujący poinformuje o tym Sprzedającego podając nr dokumentu i nie odsyła go z produktem. Do faktury VAT zostanie wystawiona faktura VAT korekta, która zostanie przekazana w formie papierowej, lub elektronicznej zgodnie z życzeniem Kupującego.
 9. Jeżeli wymiana produktu ma nastąpić w ramach tego samego produktu i ceny na produkt taki sam, ale w innym kolorze, dołączenie dowodu zakupu nie jest konieczne.
 10. Sprzedający niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni wymieni produkt na inny oczekiwany.
 11. Nadpłata z tytułu zmodyfikowanej wymianą umowy zakupu nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego we wniosku wymiany produktu. Nie ma możliwości zwrotu nadpłaty w formie gotówkowej (w przesyłce)
 12. Kwotę dopłaty z tytułu zmodyfikowanej wymianą umowy zakupu można dokonać:
  1. na jedno z kont bankowych Sprzedającego
  2. w formie gotówkowej przy odbiorze produktu
 13. Wysyłka wymienianych rzeczy z opcją dopłaty w formie przelewu nastąpi po otrzymaniu przelewu od Kupującego
 14. Sprzedający nie dopuszcza innej możliwości dopłaty do wymiany zamówienia jak przelew, lub pobranie. Forma gotówkowa w przesyłce z odsyłanym przedmiotem jest niedopuszczalna.
 15. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie zrealizować prośby o wymianę produktu poinformuje o tym Kupującego. Kupujący wówczas zobowiązuje się do wysłania w wersji papierowej, lub elektronicznej oświadczenia odstąpienia od zakupu, a Sprzedający rozliczy zwrot w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, odsyła produkt wraz z protokołem reklamacyjnym, w którym wnioskuje:
  1. o obniżenie ceny;
  2. o odstąpienie od umowy;
  3. o wymianę produktu na taki sam wolny od wad
  4. o wymianę na inny produkt w ramach rozliczenia, jak przy wymianie produktu ( § 4) z kompensatą równowartości rozpatrzonej reklamacji
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Kupujący odsyła produkt wadliwy za pośrednictwem Poczty Polskiej paczką pocztową priorytetową na adres reklamacyjny wraz z protokołem reklamacyjnym. Sprzedający rozlicza w formie kompensaty, lub zwraca na podany przez Kupującego numer rachunku koszt wysyłki zgodny z cennikiem Poczty Polskiej. Przesyłka z reklamacją nie może być przesyłką płatną przy odbiorze.
 7. Jeżeli Kupujący wnioskuje o wymianę produktu sklep ponosi koszty tej wymiany. Wymiana następuje w formie przesyłki pocztowej.
 8. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do wniosku protokołu reklamacyjnego. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 9. W przypadku uznania reklamacji sklep zwróci koszty wysyłki reklamowanego przedmiotu zgodnie z § 6 p.6. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona jako bezzasadna koszty wysyłki przedmiotu spoczną na Kupującego, będącego właścicielem przedmiotu.
 10. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu poprawnego zrealizowania zamówienia oraz dostarczenia Kupującemu zamówionych przedmiotów. Każdy zarejestrowany klient ma wgląd w podane informacje poprzez swoje konto dostępne w zakładce – Konto.
 4. Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail i korzystać z zawartych w nich profitów. Dane Kupujących stanową wyodrębniony zbiór danych z bazy danych osobowych przekazanych podczas rejestracji konta klienta.
 5. Nie podanie wymaganych danych spowoduje zablokowanie otwarcia konta klienta zarejestrowanego, a także brak możliwości zrealizowania zamówienia.
 6. Wszystkie zamówienia przyjmowane za pośrednictwem sieci internet, oraz w formie telefonicznej są realizowane przez oprogramowanie sklepu internetowego https://sagatia.pl/, a dane zgromadzone podczas przyjęcia zamówienia stanowią zbiór bazy danych podlegających ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 7. Informacje baz danych nie są udostępniane osobom trzecim, ani innym firmom. Wyjątek stanowią firmy zajmujące się dystrybucja przesyłek, oraz firma rachunkowa celem wystawiania dokumentów sprzedaży, oraz ich korekt.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Sprzedający, o ile nie zaznaczy w opisie autorstwa i źródła pochodzenia, jest właścicielem wszystkich materiałów, grafik i tekstów. Wszelkie ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez podania autora i źródła jest w rozumieniu prawa karnego naruszeniem dóbr osobistych niematerialnych. Za naruszenie praw autorskich naliczana będzie opłata określona w zakładce Płatności i Wysyłka w części Koszty dodatkowe. Kwoty te dotyczą pojedynczego zdjęcia, opisu, lub pliku. Za opóźnienie we wpłacie z tytułu tego zobowiązania od wyznaczonego terminu płatności obowiązuje taryfa odsetek ustawowych.  Nie wywiązanie się ze zobowiązania zapłaty będzie skierowane na drogę sądową.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) w momencie wejścia nowego regulaminu w życie. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin wersja 21.10.24

 

star star-empty